Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Artikel 1 – Definities • A-Direct Automaterialen BV: degene die de algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op elke rechtsbetrekking met de ondernemer.
 • De onderneming: de besloten vennootschap A-Direct Automaterialen BV gevestigd te ‘s-Gravenhage en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 27296736
 • Zakelijke klant: de zakelijke wederpartij van A-Direct Automaterialen BV, die geen consument is (waarbij als consument wordt aangemerkt de koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit)
 • Partner: de toe-leverancier of installateur welke uit naam van A-Direct Automaterialen BV handelt/uitvoert.
 • Overeenkomst: alle overeenkomsten welke A-Direct Automaterialen BV aangaat.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de onderneming en de Zakelijke klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Persoons- en verkeersgegevens
 1. A-Direct Automaterialen BV staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen van de Zakelijke klant.
 2. Persoonsgegevens worden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, enkel aan derden verstrekt, als
daar een uitdrukkelijke toestemming van de Zakelijke klant voor is.
 1. A-Direct Automaterialen BV staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag van A-Direct Automaterialen BV, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de Zakelijke klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de Zakelijke klant, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen.
 2. De Zakelijke klant vrijwaart A-Direct Automaterialen BV tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 4 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij A-Direct Automaterialen BV goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de Zakelijke klant levert. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van consumentenkoop van A-Direct Automaterialen B.V. (in de zin van artikel 7:5 BW).
 2. A-Direct Automaterialen BV biedt de Zakelijke klant een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de Zakelijke klant kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
 3. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van A-Direct Automaterialen BV en worden altijd voordat een overeenkomst wordt gesloten, door middel van een pop-up scherm aan de Zakelijke klant getoond. Hier dient een vinkje voor akkoord te worden gegeven.
 4. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst gaat de Zakelijke klant akkoord met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen van A-Direct Automaterialen BV alsmede op alle overeenkomsten die met A-Direct Automaterialen BV worden gesloten met en

 

door de Zakelijke klant, ongeacht de aard en/ of benaming hiervan.

 1. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de Zakelijke klant zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.
 2. Deze voorwaarden zijn leidend tussen

A-Direct Automaterialen BV en de Zakelijke klant. Hiervan kan enkel bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen worden afgeweken.

  1. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de algemene voorwaarden.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door A-Direct Automaterialen BV terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.
Artikel 5 – Acties en aanbiedingen
 1. Alle van A-Direct Automaterialen BV uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten, aanbiedingen en andere verklaringen schriftelijk en/of mondeling van een vertegenwoordiger en/of werknemer van A-Direct Automaterialen BV, zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 14 dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt.
 2. Op het moment dat de Zakelijke klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de Zakelijke klant niet alsnog in

aanmerking voor een korting of andere voorwaarden van deze eerdere of latere actie(s) cq. aanbieding(en). Dit is ook van toepassing op nabestellingen.

 1. Aanbiedingen en beschrijvingen in de aanbieding, catalogi, ontwerpen, modellen, begrotingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van A-Direct Automaterialen BV. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van A-Direct Automaterialen BV gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van A-Direct Automaterialen BV te worden geretourneerd.
 2. A-Direct Automaterialen BV kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Zakelijke klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. A-Direct Automaterialen BV kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de Zakelijke klant had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. A-Direct Automaterialen BV heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op A-Direct Automaterialen BV rust niet de plicht om na een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht te herroepen, al zal A-Direct Automaterialen BV de Zakelijke klant veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen, zonder daartoe gehouden te zijn.
 5. Indien een opdracht door de partner niet uitgevoerd kan worden of wordt geweigerd, is A-Direct Automaterialen BV gerechtigd de opdracht ook te doen weigeren.

 

Artikel 6 – De overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod van A-Direct Automaterialen BV en aanvaarding van dit aanbod door de Zakelijke klant.
 2. Als er sprake is van een eerder uitgebrachte offerte, dan wordt deze als aanvaard geacht op het moment dat de Zakelijke klant in de persoonlijke klantomgeving de offerte accepteert. 1. Voor bestellingen die online worden geplaatst, wordt de bestelling als definitief geacht op het moment dat de Zakelijke klant de bestelling voltooit.
 2. Van de aanvaarding wordt altijd door A-Direct Automaterialen BV een

bevestigingsmail verzonden aan de Zakelijke klant.

 1. Indien er sprake is van een mondelinge opdracht, geldt de overeenkomst doordat A-Direct Automaterialen BV geheel of

gedeeltelijk met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt.

 1. Op het moment dat A-Direct Automaterialen BV gegronde redenen heeft de aanvraag cq. bestelling af te wijzen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de Zakelijke klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.
 2. Op het moment dat A-Direct Automaterialen BV gegronde redenen heeft aan de aanvraag cq. bestelling extra ‘eisen/voorwaarden’ te stellen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de Zakelijke klant binnen het wettelijke termijn op de hoogte gesteld.

 

Artikel 7 – Opzegging
 1. De Zakelijke klant kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn, tegen de 1e van de maand, van ten hoogste één maand.
 2. De Zakelijke klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur van minimaal 1 jaar opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, gerekend vanaf de 1e van de maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 3. De Zakelijke klant dient de opzegging schriftelijk/ per mail aan te leveren aan A-Direct Automaterialen BV.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van de voornoemde bepaling mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten/diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden.
 6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten cq. diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 
Artikel 8 – De prijs
 1. De prijzen die op de website van A-Direct Automaterialen BV worden getoond, zijn altijd exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. A-Direct Automaterialen BV kan niet gehouden zijn aan een (oud) btw tarief dat op enig moment is gewijzigd/ wordt gewijzigd. Het op dat moment geldende btw tarief is leidend.
 1. A-Direct Automaterialen BV behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.

De Zakelijke klant heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit artikel uitsluitend het recht om de overeenkomst kosteloos op te zeggen in het volgende geval: indien de prijsverhoging hoger is dan 5%.

 

Artikel 9 – Betalingsverplichtingen
 1. Betalingen via A-Direct Automaterialen BV, al dan niet via een payment service provider geschieden op basis van automatische incasso, of (nadat A-Direct Automaterialen BV daarmee is akkoord gegaan) op rekening.
 2. Orders worden bij overboeking verzonden op het moment dat de betaling bij A-Direct Automaterialen BV binnen is cq. zichtbaar is onder n.a.v. de uitgevoerde /automatische incasso.
 3. De Zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan A-Direct Automaterialen BV te melden. Hiervoor is A-Direct Automaterialen BV nimmer aansprakelijk.
 4. Als de automatische incasso niet slaagt, wordt er door A-Direct Automaterialen BV een herinneringsbrief verzonden met een betalingstermijn van veertien dagen.
 5. Indien de betaling binnen de voornoemde 14 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting niet is voldaan, is de Zakelijke klant per direct (en zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim. De wettelijke commerciële rente ex art. 6:119, 119a en 120 BW worden dan direct daarbij verschuldigd. Ook is A-Direct Automaterialen BV hierbij gerechtigd alle kosten te vorderen, die de Zakelijke klant wegens niet of niet tijdig betaling heeft veroorzaakt. (zoals o.a. buitengerechtelijke kosten 15% van de totale vordering, met een minimum van 75 euro).
 6. Al wat A-Direct Automaterialen BV van de Zakelijke klant heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn indien de Zakelijke klant 1 of meer andere facturen niet binnen de 14 dagen heeft voldaan en in verzuim is.

Artikel 10– De levering en uitvoering
 1. A-Direct Automaterialen BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan A-Direct Automaterialen BV bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.
 3. De partner behoudt zich doorgaans het recht voor de eigen dienstbeschrijving eenzijdig aan de te passen en de Zakelijke klant is zich ervan bewust dat A-Direct Automaterialen BV hierop weinig of geen invloed kan uitoefenen.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van A-Direct Automaterialen BV staan of indien de Zakelijke klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft

A-Direct Automaterialen BV het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft A-Direct Automaterialen BV – voor zover de aard van de tekortkoming van de Zakelijke klant zulks rechtvaardigt – het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan A-Direct Automaterialen BV toekomende rechten.

 1. De Zakelijke klant zal A-Direct Automaterialen BV vrijwaren voor aanspraken van derden, -medewerkers van A-Direct Automaterialen BV daaronder begrepen -, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Zakelijke klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden door A-Direct Automaterialen BV opgegeven termijnen niet als fatale termijnen.
 3. De aanvangstermijn betreft het moment waarop alle noodzakelijke gegevens/materialen in het bezit zijn van A-Direct Automaterialen BV en de Zakelijke klant aan al zijn (eventueel al bestaande) opeisbare betalings- of andere verplichtingen ten opzichte van A-Direct Automaterialen BV heeft voldaan. (als hij binnen een redelijke termijn alsnog hier zorg voor draagt, zal A-Direct Automaterialen BV ook binnen redelijke termijn tot uitvoering overgaan). (A-Direct Automaterialen BV heeft dan het recht uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Zakelijke klant in rekening te brengen).
 4. Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de Zakelijke klant generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 1. In het geval van een niet meer te leveren product cq. dienst heeft de Zakelijke klant, indien mogelijk, recht op een vervangend product, indien de Zakelijke klant daarmee instemt.
 2. Als plaats van levering geldt altijd het adres dat de Zakelijke klant aan A-Direct Automaterialen BV kenbaar heeft gemaakt.
 3. Aan de leveringsplicht van A-Direct Automaterialen BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door A-Direct Automaterialen BV geleverde zaken door de bezorgdienst in ontvangst zijn genomen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door A-Direct Automaterialen BV aan de Zakelijke klant verkochte/ geleverde zaken blijven eigendom van A-Direct Automaterialen BV of haar partner(s), zolang de Zakelijke klant;
 1. de vorderingen van A-Direct Automaterialen BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
 2. de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
 3. de vorderingen van A-Direct Automaterialen BV wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten en renten en kosten.

 1. Rechten worden aan de Zakelijke klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Zakelijke klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig voldoet.
 2. De Zakelijke klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de Zakelijke klant verplicht A-Direct Automaterialen BV zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12 – Onvoorziene Omstandigheden
 1. Indien A-Direct Automaterialen BV zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat A-Direct Automaterialen BV alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In gevallen zoals genoemd in het voornoemde lid, wordt de Zakelijke klant daarvan direct schriftelijk op de hoogte gesteld. Eerst na ingebrekestelling door de Zakelijke klant, met inachtneming van een redelijke termijn, kan A-Direct Automaterialen BV in verzuim komen te verkeren. Op dat moment is A-Direct Automaterialen BV verplicht de overgemaakte kosten door de Zakelijke klant aan A-Direct Automaterialen BV aan de Zakelijke klant te retourneren op het bij A-Direct  Automaterialen BV reeds bekende rekeningnummer. De Zakelijke klant heeft nimmer recht op nadere schadevergoeding.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, uitval van (tele-)communicatievoorzieningen, cyberaanvallen, oorlog, noodweer, belemmerende maatregelen van enige overheid en, in het algemeen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of onvoorzienbaar, waarop A-Direct Automaterialen BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A-Direct Automaterialen BV niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen als gevolg van overmacht wordt verhinderd, is zowel A-Direct Automaterialen BV als de Zakelijke klant gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Indien A-Direct Automaterialen BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Zakelijke klant gehouden deze factuur (al dan niet door middel van verrekening met enige vooruitbetaling) te voldoen.
 6. A-Direct Automaterialen BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 7. Indien zich een overmachtsituatie voordoet bij een door A-Direct Automaterialen BV ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of partner en die zich ten opzichte van A-Direct Automaterialen BV op overmacht beroept, zal dit mede als een bij

A-Direct Automaterialen BV zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die ten opzichte van de Zakelijke klant werkt.

Indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door A-Direct Automaterialen BV of door de Zakelijke klant  de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is A-Direct Automaterialen BV niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 13– Ontbinding
 1. A-Direct Automaterialen BV bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Zakelijke klant:
 • surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 • toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, dan wel het voor

A-Direct Automaterialen BV voorzienbaar is dat de Zakelijke klant tekort zal schieten.

 • De ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat A-Direct Automaterialen BV gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 • Alle vorderingen van A-Direct Automaterialen BV die zij op dat moment op de Zakelijke klant heeft of zal verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
 • Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen A-Direct Automaterialen BV en de Zakelijke klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 14– Verantwoordelijkheden/risico’s
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A-Direct Automaterialen BV tot het moment van overdracht aan de bezorgdienst.
 2. Indien A-Direct Automaterialen BV na een door haar geconstateerd gebrek in een bepaald product, althans een bepaalde serie daarvan, besluit dat alle desbetreffende producten aan A-Direct Automaterialen BV moeten worden geretourneerd, zal de Zakelijke klant onverkort zijn medewerking verlenen om deze producten daadwerkelijk te kunnen retourneren.
 3. Indien bij door A-Direct Automaterialen BV te leveren diensten gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is de Zakelijke klant verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. A-Direct Automaterialen BV is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor gevolgen van het niet of gebrekkig functioneren van de betreffende telecommunicatie faciliteit.
 
Artikel 15– Aansprakelijkheid levering roerende zaken en andere diensten
 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van A-Direct Automaterialen BV of haar ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade – waaronder begrepen schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de Zakelijke klant, immateriële en materiële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Zakelijke klant als bij derden – als gevolg van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door A-Direct Automaterialen BV geleverde zaken of door A-Direct Automaterialen BV verrichte werkzaamheden dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 1. A-Direct Automaterialen BV is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie A-Direct Automaterialen BV zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.
 2. A-Direct Automaterialen BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de Zakelijke klant of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de Zakelijke klant danwel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is A-Direct Automaterialen BV niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

 1. A-Direct Automaterialen BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Zakelijke klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 2. De totale aansprakelijkheid van A-Direct Automaterialen BV, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. aantoonbare redelijke kosten die de Zakelijke klant zou moeten maken om de prestatie van A-Direct Automaterialen BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan de Zakelijke klant;
  2. materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
  3. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  4. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Zakelijke klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
  5. De aansprakelijkheid van A-Direct Automaterialen BV voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan 100.000
 3. De Zakelijke klant vrijwaart A-Direct Automaterialen BV en medewerkers van A-Direct Automaterialen BV voor alle

aanspraken van derden, in het bijzonder wegens

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Zakelijke klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door A-Direct Automaterialen BV geleverde producten of materialen, behoudens indien en voor zover de Zakelijke klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door dat product of materialen.

Artikel 16 – Zekerheidstelling
 1. Indien naar het oordeel van A-Direct Automaterialen BV daartoe redenen aanwezig zijn, is A-Direct Automaterialen BV te allen tijde gerechtigd te eisen dat de Zakelijke klant op een door A-Direct Automaterialen BV te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van A-Direct Automaterialen BV. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de Zakelijke klant te stellen bankgarantie ten behoeve van A-Direct Automaterialen BV, dan wel door storting van een borgsom.
 2. De zekerheidstelling dient binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van A-Direct Automaterialen BV aan de Zakelijke klant te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in de voornoemde bepaling, heeft A-Direct Automaterialen BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Aanvullende/afwijkende bepalingen

17.1 Afspraken die separaat van deze algemene voorwaarden worden overeengekomen, dienen schriftelijk te geschieden en altijd in overleg en overeenstemming met A-Direct Automaterialen BV en de Zakelijke klant worden vastgelegd, zodat beide voornoemde partijen dit te allen tijde kunnen raadplegen.

Artikel 18 – Klachten en gebreken
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (waaronder geconstateerde gebreken) dienen binnen vijf dagen, nadat de Zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd,

 

volledig en duidelijk omschreven worden gemeld aan A-Direct Automaterialen BV.

 1. Bij A-Direct Automaterialen BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door

A-Direct Automaterialen BV binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Zakelijke klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien er door A-Direct Automaterialen BV wordt geconstateerd dat er sprake is van een gebrekkig product en dit valt binnen de overeengekomen (leveranciers)garantie, zal

A-Direct Automaterialen BV spoedig overgaan tot reparatie/ levering.

Artikel 20 – Nederlands recht

23.1 Op overeenkomsten tussen A-Direct Automaterialen BV en de Zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 

Geldend vanaf d.d. 1 juli 2022